Anonymous Artefacts and Revealing Runes, extra text

This entry for Anonymous artefacts and revealing runes includes the following: the Swedish title, abstract, and keywords; Table of Contents, Bibliography, Appendix (English).


Anonyma artefakter och avslöjande runor – Runristade föremål från Skandinavien ur ett genusperspektiv

Syftet med uppsatsen är att analysera en grupp runristade föremål, daterade till vikingatid (800–1050) ur ett genusperspektiv. Den empiriska studien baseras på en studie av 59 runristade föremål av skiftande karaktär gällande material, kontext samt innehåll. Föremålen separeras och klassificeras enligt ett system uppbyggt av författaren för att belysa de olika förhållanden som existerar mellan inskription och artefakt. En kvantifiering av inskriptionerna samt de arkeologiska föremålen genomförs för att utröna huruvida det är möjligt att attribuera föremålen till ett specifikt vikingatida genus.

Sökord : genus, vikingatid, Skandinavien, runristade föremål, gravgods


TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION 6
1.1 Purpose and problems 7
1.2 Material and method 7
1.2.1 Delimitation 8
1.2.2 Source critique 8
1.3 Definitions 9
1.4 Theory 10
2. EARLIER RESEARCH 10
2.1 Gender theory in archaeology 10
2.2 Runic artefacts 11
3. PRESENTATION OF THE MATERIAL 12
3.1 Artefacts 12
3.1.1 Jewellery and brooches 12
3.1.2 Functional artefacts 13
3.1.3 Tools 14
3.1.4 Amulets 15
3.1.5 Weapons 16
3.1.6 Artefacts with unknown function 16
3.2 Inscriptions 16
3.2.1 Ritual inscriptions 17
3.2.2 Names in inscriptions 17
3.2.3 Profane inscriptions 18
3.2.4 Inscriptions referring to the artefact 18
3.2.5 Unintelligible inscriptions 18
4. ANALYSIS AND DISCUSSION 18
4.1 Engendering archaeological material 18
4.1.1 Social gender and biological sex 20
4.2 Artefacts as gender indicators 21
4.2.1 Clothing 21
4.2.2 Jewellery 22
4.2.3 Tools 22
4.2.4 Functional artefacts 23
4.2.5 Weapons 24
4.3 Contextualising runic artefacts 24
4.3.1 Graves 25
4.3.2 Hoards 26
4.3.3 Settlements 26
4.4 Analysing runic artefacts using a gender perspective 28
4.4.1 Inscriptions 28
4.4.2 Graves 31
4.4.3 Hoards 32
5. RESULT 32
6. FURTHER WORK 35
7. SUMMARY 38
8. BIBLIOGRAPHY 39
9. APPENDIX 46

8. BIBLIOGRAPHY

Andersson, Anna-Carin (1998). Kvinnligt-manligt och “problemet” med det Andra: några reflexioner kring en kritisk genusdiskurs. Arkeologiska horisonter / Ola W. Jensen & Håkan Karlsson (red.). S. 15–27
Andersson, Eva (2003). Tools for textile production from Birka and Hedeby: excavations in the black earth 1990–1995. Stockholm: Birka Project [Birkaprojektet], Riksantikvarieämbetet
Arbman, Holger (red.) (1940). Birka: Untersuchungen und Studien. 1, Die Gräber : Tafeln. Stockholm: Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad.
Arbman, Holger (1939). Birka: Sveriges äldsta handelsstad. Stockholm: Thule
Arbman, Holger (1936). En kammargrav från vikingatiden vid Långtora, Uppland. Fornvännen (Print). 1936 (7), s. 89–98
Arwill-Nordbladh, Elisabeth (2003). Genusforskning inom arkeologin. Stockholm: Högskoleverket. Access online: http://www.hsv.se/download/18.539a949110f3d5914ec800077760/isbn91-88874-74-5.pdf
Arwill-Nordbladh, Elisabeth (1998). Att lägga förhistorien tillrätta: om återbegravningen av människoskeletten i Osebergsgraven. Arkeologiska horisonter / Ola W. Jensen & Håkan Karlsson (red.). S. 28–45
Arwill-Nordbladh, Elisabeth (1991). The Swedish image of Viking Age women — stereotype, generalisation, and beyond. Social approaches to Viking studies / Ross Samson (red.). S. 53–64
Back Danielsson, Ing-Marie (2001). Hemdrup-staven – ett nytt tolkningsförslag. Fornvännen (Print). 2001 (96), s. [73]-77
Bohm, Carola, Christensson, Eva, Fjaestad, Monika, Lampel, Katarina, Lindahl, Karin, Lundwall, Eva, Sandström (2005). Arkeologisk konservering — från fält till laboratorium. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Carlsson, Anders (2003). En gotländsk modedetalj. Gotländskt arkiv 2003
Conkey, Margaret W. & Gero, Joan M. (1997). Programme to Practice: Gender and Feminism in Archaeology. Annual Review of Anthropology. 1997 (26), s. 411–437
Costin, Cathy Lynn (1996). Exploring the Relationship Between Gender and Craft in Complex Societies: Methodological and Theoretical Issues of Gender Attribution. Gender and Archaeology / Rita P. Wright (red.). S. 111–140
Domeij, Maria (2007). Djurornamentik, manliga och kvinnliga aspekter. Kunskapen och publiken – rapport från tre forskarseminarier 2006–2007 kring kulturarv och den publika uppgiften. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Dommasnes, Liv Helga (2001). Tradisjon og handling i førkristen vestnorsk gravskikk. 2, Fra Vereide til vikingtid. Diss. Bergen : Univ., 1999
Dommasnes, Liv Helga (1991). Women, Kinship, and the Basis of Power in the Norwegian Viking Age. Social approaches to Viking studies / Ross Samson (red.). S. 65–73
Ellergård, Alvar & Peterson, Lena (2012). Nationalencyklopedin. Search word: runor. Access online: http://www.ne.se/lang/runor (120520).
Eriksson, Manne & Zetterholm, Delmar Olof (1933). En amulett från Sigtuna: ett tolkningsförsök. Stockholm: Bonnier
Friesen, Otto v. (1912). Runinskrifterna på en koppardosa funnen i Sigtuna. Fornvännen (Print) 1912, s. 6–19
Graham-Campbell, James & Kidd, Dafydd (1980). The Vikings. London: British museum publ.
Gräslund, Anne-Sofie (red.) (1980). Birka: Untersuchungen und Studien. 4, The burial customs : a study of the graves on Björkö. Diss. Uppsala : Univ., 1981
Gustavson, Helmer & Snædal, Thorgunn (1984). Runfynd 1983. Fornvännen (Print). 1984 (79), s. 252–259
Gustavson, Helmer (1969). Ett runbleck från Järfälla. Fornvännen (Print). 1969, s. 209–212
Hjørungdal, Tove (1998). En gammal historia: arkeologins mans- och kvinnogravar. Arkeologiska horisonter / Ola W. Jensen & Håkan Karlsson (red.). S. 87–108
Hjørungdal, Tove (1994). Poles apart: have there been any male and female graves?. Current Swedish archaeology. 2, 1994, s. 141–149
Hjørungdal, Tove (1991). Det skjulte kjønn: patriarkal tradisjon og feministisk visjon i arkeologien belyst med fokus på en jernalderkontekst. Diss. Lund : Univ.
Hyenstrand, Eva (1992). Early discoveries in the Black Earth. Investigations into the Black Earth / Björn Ambrosiani & Helen Clarke (red.). S. 23–51
Imer, Lisbeth M. (2007a). Runer og runeindskrifter: kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. Tekst. Diss., København : Univ., 2007.
Imer, Lisbeth M. (2007b). Runer og runeindskrifter: kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. Katalog. Diss., København : Univ., 2007.
Jacobsen, Lis & Moltke, Erik (red.) (1942). Danmarks runeindskrifter. Text. København:
Jansson, Ingmar (1985). Ovala spännbucklor: en studie av vikingatida standardsmycken med utgångspunkt från Björkö-fynden = Oval brooches : a study of Viking Period standard jewellery based on the finds from Björkö (Birka), Sweden. Diss. Uppsala : Univ., 1986
Jesch, Judith (1991). Women in the Viking Age. Woodbridge: Boydell
Kilger, Christoph (2008). Kombinationer av föremål – de vikingatida mittspännedepåerna. I: J. Lund et al. (eds.) Facets of Archaeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th birthday. OAS 10, Unipub, Oslo
Kulick, Don (1997). Är måsar lesbiska?: om biologins relevans för mänskligt beteende. Res publica (Göteborg). 1997:1/2 (=35/36), s. 221–232
Larsson, Annika (2008). Viking Age Textiles. The Viking World / Stefan Brink & Neil S. Price (red.). S. 181–185
Liljeholm, Nora (1999). Gravfält kontra kyrkogård – Bysans kontra Rom? Diskussion kring det senvikingatida begravningsskicket på Gotland utifrån gravfältet Stora Hallvards och Slite kyrkas kyrkogård. Fornvännen (Print). 1991 (94), s. 145–160
Ljungkvist, John (2008). Handicrafts. The Viking World / Stefan Brink & Neil S. Price (red.). S. 186–192
MacLeod, Mindy & Mees, Bernard (2006). Runic amulets and magic artefacts. Woodbridge: The Bodydell Press
Magnus, Bente & Gustin, Ingrid (2009). Birka och Hovgården. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
Moen, Marianne (2010). The gendered landscape – a discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary landscape. Master diss. Oslo : Univ., 2010
Nyström, Staffan (1992). Runes and Rune stones from Björkö. Investigations into the Black Earth / Björn Ambrosiani & Helen Clarke (red.). S. 64–70
Pedersen, Anne (2008). Viking Weaponry. The Viking World / Stefan Brink & Neil S. Price (red.). S. 204–211
Petré, Bo (1993). Male and female finds and symbols in Germanic Iron Age graves. Current Swedish archaeology. 1, 1993, s. 149–154
Price, N. 2010. Passing into Poetry: Viking-Age Mortuary Drama and the Origins of Norse Mythology. Medieval Archaeology 54
Price, Neil S. (2002). The Viking way: religion and war in late Iron Age Scandinavia. Diss. Uppsala : Univ., 2002
Rabben, Anders M. (2002). Med vevsverd og stekepanne – tekstilredskaper og kjøkkenredskaper I vestnorske mansgraver fra yngre jernalder. Diss., Bergen : Univ., 2002
Sawyer, Birgit (2000). The Viking-age rune-stones: custom and commemoration in early medieval Scandinavia. Oxford: Oxford Univ. Press
Sawyer, Birgit (1992). Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien. Skara: Viktoria
Scandinavian Rune-Text Data Base (2012). Lena Peterson & Henrik Williams (red.). Download online: http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm (120520)
Skre, Dagfinn (2008). The development of Urbanism in Scandinavia. The Viking World / Stefan Brink & Neil S. Price (red.). S. 83–93
Snædal, Thorgunn (1994). Vardagsliv och visdomsord – runorna i Norden från urtid till nutid. Runmärkt – från brev till klotter / Solbritt Benneth, Jonas Ferenius, Helmer Gustavson & Marit Åhlén (red.). S. 9–32
Snædal, Thorgunn (1986). Runinskriften på det dosformiga spännet från Tyrvalds i Klinte socken, Gotland.. Fornvännen (Print). 1986 (81), s. 82–83
Spurkland, Terje (1994). ‘Gyda säger att du ska gå hem!’ Runor i medeltidens vardag. I: Benneth et al (red.) Runmärkt: från brev till klotter / Solbritt Benneth, Jonas Ferenius, Helmer Gustavson & Marit Åhlén (red.). S. 75–104
Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet (1913). Tillväxten under år 1917. Fornvännen (Print). 1918, s. 1–36
Statens Historiska Museum och K. Myntkabinettet (1913). Tillväxten under år 1913. Fornvännen (Print). 1913, s. 245–283
Steenholt Olesen, Rikke (2010). Runic Amulets from Medieval Denmark. Futhark: International Journal of Runic Studies 2010 (1), s. 161–176
Thunmark-Nylén, Lena (1986). “Gammalt” spänne med “ny” runinskrift: några reflexioner kring magiska runor utifrån ett nyfynd. Fornvännen (Print). 1986 (81), s. 73–79
Thunmark-Nylén, Lena (1983). Vikingatida dosspännen: teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering = Viking Age box brooches : technical stratigraphy and workshop grouping. Diss. Uppsala : Univ.
Williams, Henrik (2008). Runes. The Viking World / Stefan Brink & Neil S. Price (red.). S. 281–290
Wylie, Alison (1991). Gender Theory and the Archaeological Record: Why is There No Archaeology of Gender? Engendering Archaeology / Joan M. Gero & Margaret W. Conkey (red.). S.31–54


9. APPENDIX

1. List of analysed material

2. Artefacts with names in the inscription

3. Unintelligible or uninterpreted inscriptions

4. Catalogue